Mgr. Adriána Kardošová

Wuppertálska 1380/3
040 23 Košice
+421 908 313 342
kardosova.sinergia@gmail.com
Jazyky
Taliansky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici - Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Špecializácia Preklad textov ekonomicko-obchodného a technického charakteru: obchodné, pracovné, spoločenské zmluvy, stanovy spoločnosti, výročné správy spoločnosti s prílohami, zápisnice zo zasadnutí orgánov spoločnosti, z pracovných porád, výpisy z obchodného registra a pod.; výňatky zo zákonov resp. legislatívnych dokumentov (zákon o odpadoch, stavebný z., BOZP); technické špecifikácie, manuály týkajúce sa najmä zariadení a technológií používaných pri nakladaní s odpadom vrátane elektrických zariadení, preklad záznamov zo stavebného denníka, softvérov.