Blog


 Kurz prekladateľa a tlmočníka v letných mesiacoch

V letných mesiacoch jún, júl a august Vám prinášame obľúbený a populárny Kurz prekladateľa a tlmočníka na pohodlné vypočutie doma. Začať môžete kedykoľvek, pretože Vám poskytneme individuálnu podporu. Získate prehľad a vedomosti, nadobudnete sebavedomie, aby ste mohli svoje jazykové schopnosti a zručnosti zúročiť v preklade či tlmočení. Spájame akademické prostredie s praxou, a tým je náš kurz výnimočný. Všetky bližšie informácie získate na tel. čísle 0918775405 alebo emailom schillova@prekladatelia.com

Kurz prekladateľa a tlmočníka

Kurz prekladateľa a tlmočníka je prispôsobený potrebám prekladateľov, ktorí ovládajú cudzí jazyk a chceli by tieto schopnosti využiť v praxi. Kurz prekladateľa a tlmočníka 1 je začiatkom, pokračujeme 2 a 3. Je to komplexný balíček všetkého, čo by prekladateľ mal vedieť o preklade. Kurz kreovali samotní prekladatelia, sú v ňom obsiahnuté nielen teoretické vedomosti, ale najmä praxeológia prekladu. Keďže mám 22 ročné skúsenosti s prednášaním tohto odboru, dovoľujem si prinášať to najlepšie, čo som sa sama naučila v teórii aj praxi. Každý kurz obsahuje 10 tém, ktoré na seba nadväzujú. Kurz je možné absolvovať cez skype, končí sa kolokviom a odovzdaním certifikátu. Na Kurz prekladateľa a tlmočníka nadväzujú nové vzdelávacie aktivity. Postediting, lokalizácia prekladu a ďalšie témy sú len zlomkom toho, z čoho si môžete vybrať.

Nehrešme proti slovenčine

Prvá marcová sobota bola v Banskej Bystrici venovaná workshopu pre prekladateľov a tlmočníkov s názvom Nehrešme proti slovenčine. Na seminári boli prítomní nielen prekladatelia a ľudia aktívne pracujúci s jazykom, ale aj laici, ktorí sa zaujímajú o zákutia prekladateľskej činnosti a o problematiku spisovného jazyka.

Kurz prekladateľa a tlmočníka v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici sa 14.októbra 2017 uskutočnil Kurz prekladateľa a tlmočníka. Kurz bol venovaný všetkým prekladateľom a tlmočníkom, ktorí v tejto oblasti pôsobia, ale preklad a tlmočenie neštudovali. Bola to sobota s veľmi nabitým programom a nepochybne aj náročná, no ohlasy na kurz sú viac ako pozitívne. Náplň kurzu sme rozdelili do troch zaujímavých blokov.

Na margo dôležitosti znalosti materinského jazyka

Materinský jazyk je prirodzenou súčasťou každého jedného z nás. Jeho ovládanie na najvyššej možnej úrovni by malo byť „alfou a omegou“ každého prekladateľa. Nevypovedá totiž iba o jeho vzdelanostnej úrovni, ale aj o vierohodnosti a kredibilite. Už od príchodu na vysokú školu sme upozorňovaní na budovanie si „dobrého mena“ v profesii, na akú sa pripravujeme. Zvlášť v profesiách, ako je prekladateľ alebo tlmočník, je jeden krok „vedľa“ zruinovaním často dobre sa vyvíjajúcej a sľubnej kariéry. Preto by malo byť v záujme každého jedného z nás dennodenne odstraňovať naše rečové „zlozvyky“ prameniace najmä z nárečí a hovorovej reči.

Z rozhovoru s autorkou projektu www.prekladatelia.com

„Na začiatku bola myšlienka pomôcť prekladateľom a klientom, ktorí hľadajú prekladateľa. Sama som totiž prekladateľka a viem, aké úsilie prekladateľ musí vynaložiť na to, aby si našiel klienta. Navyše, prekladateľské agentúry vyžadujú od prekladateľov a tlmočníkov časť honoráru, ktorá nebýva zanedbateľná. Náš register vo významnej miere uľahčuje život aj podnikateľom, či dokonca zástupcom veľkých firiem. Klienti sa na našej stránke veľmi ľahko zorientujú a vyhľadajú si vhodného prekladateľa,“ vraví autorka projektu Mgr. Kamila Schillová, PhD.